Menu

Vedtægter

Vedtægter for HSK Fodbold    

§1 Foreningens Navn og hjemsted

Foreningens navn er Hadsten Sportsklub Fodbold (HSK Fodbold).
Foreningen er stiftet den 27. juni 2019.
Oprindelig stiftet under navnet ”HG” Hadsten Gymnastikforening i 1921. Sammenlagt med ”VHHK” Vissing Hadsten Håndbold Klub den 15. december 2005 under navnet Hadsten Sports Klub.

HSK Fodbold har hjemsted Skovvangsvej 20, 8370 Hadsten i Favrskov Kommune.

§2 Foreningens formål

Foreningens formål er:
- At drive en fodboldklub, hvor alle i Hadsten og omegn, med lyst til fodbold, tilbydes god og veltilrettelagt træning og kampafvikling, der tilgodeser den enkeltes lyst og behov.
- At skabe fællesskab og trivsel for medlemmerne.
- At tilbyde uddannelse af trænere og ledere til idrætslige, organisatoriske og administrative opgaver.

§3 Tilhørsforhold til andre organisationer 

 • Foreningen er medlem af Dansk Boldspil Union (DBU), der er specialforbund under Danmarks Idræts Forbund (DIF) samt medlem af DGI og er undergivet disse organisationers vedtægter. Desuden er foreningen medlem af Favrskov Idrætssamvirke.
  Indmeldelse og udmeldelse af organisationer er et bestyrelsesanliggende.

§4 Medlemskab af foreningen

 • Alle, der aktivt vil bidrage til formålet, kan blive medlem af foreningen. Medlemskab opnås, når kontingentet er betalt.
  Ledere og trænere er automatisk medlemmer, men skal betale kontingent I henhold til kontingentsatser for egen aktivitet
  Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer med møde- og taleret på generalforsamlingen.

§5 Kontingent

 • Kontingent – herunder betalingsterminer og opkrævningsform - fastsættes af bestyrelsen. Der kan fastsættes forskellige kontingenter for konkrete grupper af medlemmer, herunder aldersbestemt kontingent.
  Endvidere kan bestyrelsen undtagelsesvis fritage et medlem for kontingentbetaling, såfremt særlige forhold taler for det.

§6 Eksklusion og udelukkelse

 • Et medlem kan udelukkes midlertidigt for en periode op til seks måneder eller kan ekskluderes, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller hvis vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Eksklusion indebærer, at medlemskabet ophører.

I sager om midlertidig udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at bestyrelsens afgørelse prøves på førstkommende generalforsamling, og sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. Såfremt den ekskluderede ønsker at bruge denne mulighed, skal anmodning herom fremsættes til bestyrelsen inden fire uger efter, at eksklusionen er meddelt. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion gælder, selv om den er krævet indbragt for generalforsamlingen, medmindre bestyrelsen bestemmer andet.
Generalforsamlingen kan godkende bestyrelsens beslutning om eksklusion med almindeligt flertal. 
Såfremt et ekskluderet medlem senere anmoder om optagelse i foreningen, afgør bestyrelsen spørgsmålet.

§7 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af oktober måned.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst seks ugers varsel ved opslag på foreningens hjemmeside og med e-mail til alle medlemmer med kendt mailadresse.
Indkaldelsen skal indeholde tid og sted og foreløbig dagsorden, samt oplysning om, at forslag fra medlemmer skal være fremme hos bestyrelsen senest fire uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan selv fremsætte forslag. Endelig dagsorden udsendes senest to uger før generalforsamlingen på samme måde som indkaldelsen, og den endelige dagsorden skal indeholde oplysning om de forslag som skal behandles, de valg, der skal foretages, og regnskab og andre bilag til dagsordenen skal medfølge.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt personer bestyrelsen har inviteret. Stemmeret har alle medlemmer. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Børn og unge kan, fra de er fyldt 16 år, selv udøve medlemsrettighederne, herunder stemme på generalforsamlingen. Stemmeretten for medlemmer under 16 år udøves af en forælder – dog således, at ingen på generalforsamlingen har mere end 1 stemme.

En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Til vedtægtsændringer og beslutning om opløsning kræves dog kvalificeret flertal, jf. §§ 13 og 14. Ved personvalg er den valgt, der opnår flest stemmer.

Alle der er fyldt 18 år er valgbar til bestyrelsen og som revisor.   

Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger. Dirigenten kan bestemme skriftlig afstemning.

Bestyrelsen sørger for, at der tages referat med generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes, underskrives af dirigenten og offentliggøres på hjemmesiden.

§8 Dagsorden for ordinær generalforsamling
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år
 • Behandling af indkomne forslag
 • Aflæggelse af budget og handlingsplan for det kommende år til orientering
 • Valg til bestyrelsen
 • Valg af suppleant
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

 §9 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 30 af foreningens medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter krav herom med angivelse af det emne, som kræves behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet er modtaget. Indkaldelse skal ske med mindst to ugers varsel. Reglerne om indkaldelse og generalforsamlingens gennemførelse gælder i øvrigt på samme måde som for ordinær generalforsamling.

§ 10 Bestyrelsen
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, en formand, en næstformand, en kasserer, en ansvarlig for sportsligt udvalg og op til 3 menige medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv og foretager en fordeling af opgaverne.

Alle valg sker på ordinær generalforsamling for to år med 4 medlemmer på valg i ulige år og 3 medlemmer på valg i lige år. (Ved et et mindre antal bestyrelsesmedlemmer justeres dette antal)

En suppleant vælges hvert år for et år. Såfremt suppleanten indtræder i bestyrelsen, skal den pågældende bestyrelsespost besættes ved valg på den førstkommende ordinære generalforsamling. 

Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der udarbejdes referat fra bestyrelsesmøderne.

§11 Regnskab og revision.

Foreningens regnskabsår er 1. juli - 30. juni.
Bestyrelsen udarbejder et årsregnskab. Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse over driften samt status. Regnskabet revideres af en generalforsamlingsvalgt revisor og skal godkendes af generalforsamlingen.

Revisoren, der er på valg hvert år, skal gennemgå årsregnskabet og påse, at det er regnskabsmæssigt korrekt, og at indtægter og udgifter er udtryk for rimelige dispositioner. Revisoren skal forsyne årsregnskabet med en påtegning.

Revisoren har til enhver tid adgang til at påse bogføring og foreningens beholdninger.                                                      

§12 Tegningsret og hæftelse
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab eller af tre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan foretage alle dispositioner, dog skal køb, salg og pantsætning af fast ejendom og låneoptagelse godkendes af generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan give et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser.

§13 Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Vedtagelse af fusion med en anden forening afgøres efter reglerne om vedtægtsændringer.

§14 Opløsning
Beslutning om foreningens opløsning kræver vedtagelse på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger. Der skal mindst være seks uger mellem de to generalforsamlinger. Til vedtagelse af opløsning kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for beslutningen på begge generalforsamlinger.

På den afsluttende generalforsamling skal træffes beslutning om, hvilke almennyttige formål foreningens formue skal anvendes til. Ingen medlemmer kan få andel i formuen.

Til at forestå opløsningen af foreningen vælger den afsluttende generalforsamling to personer til at gennemføre alle nødvendige dispositioner.

 Vedtaget på generalforsamling den 28. oktober 2021.

Luk