Menu

Kunstgræsbaneforeningen inviterer til generalforsamling

image
14. april 2024 kl. 21:46

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Hadsten Kunstgræsbaneforening, tirsdag den 21. maj 2024, kl. 18:30 i HSK's Klubhus.  

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1
2
3
4

5
6
7

Valg af dirigent

Formandens beretning

Regnskab og budget

Indkomne forslag

  • Forslag fra formanden til nye vedtægter
  • Forslag fra formanden til at overgå fra finansiel leasing (leje med forkøbsret) til køb af traktor til banevedligeholdelse

Valg til bestyrelsen + suppleant

Valg af revisorer + suppleant

Eventuelt

Materiale til uddybning af de allerede indkomne forslag kan rekvireres hos formanden (hansole@steensig.dk) inden mødet.
Øvrige forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal, jf. vedtægternes § 5, stk. 3, være formanden (hansole@steensig.dk) i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Luk